loader image
Skip to content
ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΑ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων | Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

1. Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

4. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

5. Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

6. Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:
Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)
1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).
2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. (εάν έχει γίνει δήλωση).
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).
4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό).
5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983).
1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου).
2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο. (εάν έχει γίνει δήλωση).
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημι-υπαίθριων χώρων. (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση).
5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).
6. Τίτλος Ιδιοκτησίας. (προαιρετικό).
7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).
8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό).

  

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 
 
 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

 • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Στοιχεία Ιδιοκτητών
 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
 • Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
 • Δ.Ο.Υ.
 • Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 
 

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας, και το τμήμα των μηχανικών μας θα
σας λύσει οποιεσδήποτε απορίες τυγχάνει να έχετε.

ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Ως Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ορίζεται ο φάκελος που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κτιρίου/ ακινήτου με αναφορά στον Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του οικοπέδου. Με την απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας το ακίνητο θα είναι Πλήρως Νόμιμο και θα έχει όλες τις δυνατότητες μεταβίβασης, ενοικίασης κλπ.

Με αυτή την υποχρεωτική από τον νόμο διαδικασία, κάθε ιδιοκτήτης έχει γνώση για την νομιμότητα του ακινήτου του καθώς και την ενεργειακή του κατάταξη, έχει φάκελο με τα σχέδια του ακινήτου και γνώση για την στατική του επάρκεια. Εξουσιοδοτημένος μηχανικός συμπληρώνει ειδικό έντυπο το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Σκοπός της ΗΤΚ είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίρια της ελληνικής επικράτειας καθώς και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον. Η υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου αφορά και τα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια.
-Είναι απαραίτητη η απόκτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας κατά την στιγμή μεταβίβασης ενός ακινήτου αφού η σχετική δήλωση θα προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

-Ακίνητα που έχουν υπαχθεί στον νόμο των αυθαιρέτων

-Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους. Μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

– Επικοινωνία με τη γραμματεία μας για ενημέρωση σχετικά με το ακίνητο.
– Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (σχέδια οικοδομικής αδείας κλπ).
– Επίσκεψη στο ακίνητο για αυτοψία/ αποτύπωση.
– Αποτύπωση για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (σε περίπτωση που δεν υπάρχει).
– Έλεγχος στατικής επάρκειας.
– Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και εγγράφων εκδίδονται:

το Πιστοποιητικό Πληρότητας.
το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής από την Υπηρεσία Δόμησης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΗΤΚ (Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου)

στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.
σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.
πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί.
δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση
  όταν αυτή δεν προκύπτει από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται.
πίνακας χιλιοστών και μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται.
το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.